nl
NL FR EN

Advocaten - Vennoten

Cecilia Conradi
Peter Vergucht
Cecilia Conradi

Mr. Cecilia Conradi behaalde in 1995 haar diploma van licentiaat in de rechten (G.O.) aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast behaalde zij in 1998 een Master na Master in Financial Management (G.O.) aan de Vlekho Business School te Brussel.

Zij legt zich voornamelijk toe op het behartigen van dossiers mbt het handelsrecht, ondernemingsrecht en fiscaal recht, met de nadruk op regionaal en lokaal belastingrecht. U kunt mr. Conradi bereiken via T +32 2 582 96 38 of c.conradi@vc-law.be.

Peter Vergucht

Mr. Peter Vergucht behaalde in 1994 zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Vervolgens behaalde hij in 2001 een Master na Master in Business Law aan de Universiteit Antwerpen.

Hij legt zich voornamelijk toe op het behartigen van dossiers mbt het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en burgerlijke overheidsgeschillen. U kunt mr. Vergucht bereiken via T +32 2 582 96 38 of p.vergucht@vc-law.be.

Advocaten - Medewerkers

VINCENT GOVAERTS

Vakgebieden

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies, de analyse en redactie van contracten en bijstand in het kader van juridische geschillen, dit meer bepaald m.b.t. de volgende materies:

  • Handelsrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Fiscaal recht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Economisch recht
  • Vennootschapsrecht
  • Sociaal recht
  • Contractenrecht
  • Administratief recht
  • Strafrecht

Solliciteren

Ons kantoor staat steeds open voor spontane sollicitaties door advocaat-stagiairs of advocaat-medewerkers.

U kunt uw C.V. met motivatiebrief per post of per e-mail (info@vc-law.be) opsturen t.a.v. mr. Cecilia Conradi.

Contact

VERGUCHT & CONRADI B.V. BVBA
Ninoofsesteenweg 255
B-1700 DILBEEK

T +32 2 582 96 38
F +32 2 567 91 31

info@vc-law.be

KBO nr. 0893 196 388 RPR Brussel

BTW BE 0893 196 388

Info

Juridische informatie
Bankgegevens
Algemene voorwaarden
Identificatie & Meldingsplicht
Disclaimer
Privacy
Juridische informatie

Het advocatenkantoor, de B.V. BVBA VERGUCHT & CONRADI met maatschappelijke zetel te Nattestraat 1, 1740 TERNAT en met ondernemingsnummer 0893.196.388 RPR Brussel, maakt een advocaten-associatie uit in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Onze advocaten zijn ingeschreven aan de Nederlandse balie van advocaten te Brussel (NOAB).

De kantoren zijn gevestigd te Ninoofsesteenweg 255, 1700 DILBEEK. U kunt bij onze advocaten terecht voor onder meer bijstand bij geschillen voor de rechtbanken en hoven, juridisch adviesverlening, opstellen en negotiëren van contracten, bemiddeling en verzoening.

Wij werken uitsluitend op afspraak. De algemene voorwaarden en bepalingen die wij hanteren, kunt u raadplegen op deze website. Elke overeenkomst die u met ons kantoor aangaat, is aan het Belgisch recht onderworpen. Voor gebeurlijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin onze maatschappelijke zetel is gevestigd. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kunt u ons bereiken per post op het voormeld kantooradres te Dilbeek, per fax op het nummer 02/567.91.31, per e-mail op voormeld emailadres of per telefoon op het nummer 02/582.96.38.

De beroepsaansprakelijkheid van ons kantoor, m.i.v. onze advocaten-vennoten, medewerkers en personeel, is verzekerd via de verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten van de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN Europe. U kunt de actuele gegevens ervan bekomen via ons kantoor of de door de OVB aangestelde makelaar Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De polis die deze beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis. De beroepsaansprakelijkheid van ons kantoor is steeds beperkt tot de dekking voorzien in deze polis.

Onze advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=18, alsook aan de reglementen van de NOAB die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be. Verder is ons kantoor onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Balie Brussel-NL: Codex 2012 van Balie Brussel – NL. U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij http://www.baliebrussel.be/nl/uw-advocaat/wat-met-onenigheid-met-mijn-advocaat.

Bankgegevens

Erelonenrekening
KBC 734-0219266-55
IBAN BE31 7340 2192 6655
BIC KREDBEBB

Derdenrekening
KBC 734-0222130-09
IBAN BE52 7340 2221 3009
BIC KREDBEBB

Algemene voorwaarden

1. Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door ons kantoor, haar vennoten, medewerkers en personeel.

2. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, zo nodig gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie.

3. De cliënt, evenals ons kantoor kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit afdoet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten aan ons kantoor te vergoeden. De beëindiging van de overeenkomst door ons kantoor mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt zijn opeisbare provisienota’s en/of ereloonstaten integraal heeft voldaan.

4. De aansprakelijkheid van ons kantoor, m.i.v. haar vennoten, medewerkers en personeel is steeds beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. De cliënt kan van deze polis op eerste verzoek een afschrift bekomen. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is ons kantoor niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij een beroep doet.

5. De ereloonstaten van ons kantoor zijn opgesteld naar geleverd werk. Het kantoor kan provisies vragen. Voor de berekening van de erelonen wordt met een uurtarief gewerkt en de kosten worden in beginsel op forfaitaire basis berekend. De erelonen en kosten worden verhoogd met BTW en eventuele andere gebeurlijke belastingen.

6. De provisienota’s en ereloonstaten van ons kantoor zijn betaalbaar binnen 8 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient deze binnen 8 dagen schriftelijk en bij aangetekend schrijven te worden geprotesteerd. Vanaf de vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling is tevens een forfaitaire vergoeding voor invorderings- en administratiekosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.

7. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van ons kantoor is gevestigd, onverminderd het recht voor ons kantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

Identificatie & Meldingsplicht

In het kader van de bestrijding van witwaspraktijken heeft de Belgische wetgever voor onder meer advocaten een wettelijke plicht tot identificatie van hun cliënten ingevoerd. In België geldt daarenboven een meldplicht ingeval van vermoeden van witwassen. In België zijn er indicatoren die aanduiden wanneer meldplicht ontstaat. Een gebeurlijke melding geschiedt verplicht zonder de betrokken cliënt daarover te informeren.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Privacy

Ons kantoor respecteert de privacy van de bezoekers van deze site. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag. U heeft het recht om de informatie die we van u verkrijgen op te vragen. Desgevallend kan de informatie op uw verzoek worden gecorrigeerd.

 

Kantoor

Vergucht & Conradi is een dynamisch en hedendaags gestructureerd advocatenkantoor dat een gepersonaliseerde dienstverlening biedt aan ondernemingen en openbare besturen.

Ons kantoor combineert meer dan 20 jaar ervaring met een moderne en pragmatische aanpak.

Als vertrouwenspersonen streven we ernaar de belangen van onze klanten optimaal te behartigen, op een transparante wijze en in wederzijds overleg.

Wij adviseren, onderhandelen en procederen zo nodig.

© 2014 – VERGUCHT & CONRADI B.V. BVBA

Algemene Voorwaarden

Ninoofsesteenweg 255, B-1700 DILBEEK
T +32 2 582 96 38 / F+ 32 2 567 91 31
info@vc-law.be
KBO nr. 0893.196.388 RPR Brussel

BTW nr. BE 0893.196.388